Chú trọng công tác thanh tra hành chính

Thứ Sáu, 1/11/2019 - 15:13 Đã xem: 8949

Thời gian qua, công tác thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Hoạt động thanh tra hành chính có nhiều đổi mới góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, tăng cường pháp chế, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra sát với yêu cầu nhiệm vụ quản lý, tổ chức triển khai thực hiện linh hoạt giữa kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất; từng bước chuyển hướng hoạt động chủ yếu là thanh tra vụ việc sang thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Bên cạnh đó, toàn ngành đã đổi mới tổ chức và phương pháp thanh tra, bảo đảm công khai, dân chủ, chính xác, khách quan nên các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra ngày càng khả thi.
Các lĩnh vực chủ yếu được thanh tra hiện nay gồm: Quản lý đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, đầu tư mua sắm công, nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; thanh tra việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; quản lý và sử dụng vốn Nhà nước và việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách Nhà nước tại các doanh nghiệp trực thuộc; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao; thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, thái độ phục vụ nhân dân.

Trong 9 tháng năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 1.102 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch tại 474 tổ chức, 870 cá nhân. Qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, cơ quan Thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi trên 9,8 tỷ đồng, ban hành 596 quyết định xử lý hành chính với số tiền trên 4,2 tỷ đồng. Đồng thời ngành Thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm của 205 tổ chức, 522 cá nhân có trách nhiệm liên quan đến sai phạm.

Riêng Thanh tra tỉnh đã tiến hành 6/10 cuộc thanh tra tại các sở, ban, ngành và UBND các cấp về việc chấp hành quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi tổng số tiền trên 3,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm. Các sai phạm phát hiện qua thanh tra chủ yếu là nghiệm thu quyết toán cao hơn khối lượng thực tế thi công trong đầu tư xây dựng; các đơn vị chi không đúng mục đích và dự toán được phê duyệt; chi phí trái với chế độ tài chính, kế toán quy định; chiếm dụng vốn, kinh phí của nhà nước; vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai... Qua thanh tra đã giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác quản lý vốn xây dựng cơ bản, thực hiện tốt từng khâu kế hoạch đầu tư, tiến độ giải ngân vốn nhanh, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành kịp thời, khắc phục tình trạng thanh toán cao hơn thực tế thi công…

Đồng chí Vũ Đức Thọ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh, năm 2019 và những năm tiếp theo, ngành Thanh tra tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả các quy định về thanh tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo phát sinh. Đồng thời ngành Thanh tra cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại các cấp, các ngành. Nội dung thanh tra bám sát và đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh; thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng thực hiện có hiệu quả kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm toán, kiểm tra Đảng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành.

Theo Báo Tuyên Quang

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 21 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /