ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VÀ PHỤ LỤC DANH MỤC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ QUỐC GIA CỦA LUẬT THỐNG KÊ

Thứ Sáu, 29/4/2022 - 08:58 Đã xem: 757

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 12/11/2021; Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 03/2021/L-CTN ngày 25/11/2021; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.

 Nội dung cụ thể tại file đính kèm:

 

File đính kèm: Kích chuột để tài về
Xem tin theo ngày:   / /