Phát biểu kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung tại Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2022

Thứ Sáu, 13/5/2022 - 16:18 Đã xem: 774

Ngày 10-5, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Kim Dung đã có bài phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững"; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm“Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị đã các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nội dung cốt lõi về Tuyên Quang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đặc biệt, Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt những nội dung cốt lõi, sâu sắc trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền hành chính nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nghe Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đó là những tri thức rất quý báu giúp cán bộ, đảng viên trong tỉnh nhận thức sâu sắc hơn tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền hành chính quốc gia hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xác định mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, giải páp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến năm 2030 và các vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Thưa các đồng chí!

Để tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như sau:

Vấn đề thứ nhất, về cụ thể hóa thực hiện Chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy ý chí tự lực, tự cường; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững"; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung chuyên đề trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung trong cải cách thủ tục hành chính nói riêng vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ, từng ngành, từng cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Hai là, đẩy mạnh và đa dạng hoá công tác tuyên truyền đảm bảo đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm chắc, hiểu rõ, từ đó tham gia thực hiện tích cực, hiệu quả nội dung chuyên đề. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc kiểm điểm, ‘tự soi” lại mình, đơn vị mình để “tự sửa”.

Ba là, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành; phát huy các sáng kiến, cách làm tại địa phương, cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả, tiết kiệm thời gian và nguồn lực. Lấy kết quả cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân là thước đo năng lực lãnh đạo, điều hành của người đứng đầu; chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, tham nhũng, sách nhiễu, tiêu cực và gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

Sau Hội nghị này, các sở, ban, ngành, uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; phân công nhiệm vụ rõ ràng, hợp lý, đồng thời huy động sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao chất lượng và trách nhiệm của các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; phát huy vai trò giám sát của nhân dân trong đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời và chính xác trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần gỡ bỏ những rào cản về thủ tục hành chính đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, cắt giảm chi phí, thời gian và rủi ro của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư vào tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt thảo luận, liên hệ và lựa chọn việc làm theo của tập thể, cá nhân trên cơ sở bám sát nội dung chuyên đề; tuyên truyền rộng rãi nội dung cơ bản chuyên đề tới Nhân dân; tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao trình độ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính để tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian; đồng thời tích cực tham gia giám sát, phản ánh quá trình thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính đối với người dân, doanh nghiệp; góp phần nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, mở chuyên trang, chuyên mục, xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung Chuyên đề năm 2022; kịp thời nêu gương về những điển hình tiêu biểu, những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, nhất là trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; những kết quả đạt được của Tuyên Quang trong cải cách hành chính, thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ.

Vấn đề thứ hai, về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, tuyên truyền rộng rãi tới đoàn viên, hội viên và nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, như: Tổ chức hội nghị, sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, tọa đàm…; gắn với đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2022, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của cơ quan, đơn vị.

Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên trong tỉnh tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về chủ nghĩa xã hội; khẳng định và làm rõ mô hình chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; làm rõ sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; làm rõ những thành tựu trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt là trong hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; làm rõ những vấn đề đặt ra từ thực tiễn quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và những chủ trương, giải pháp để từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Việc triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phải chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn tỉnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phát huy mạnh mẽ truyền thống quê hương cách mạng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững; góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

Thưa toàn thể các đồng chí

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xin trân trọng cảm ơn Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương; với bề dày kinh nghiệm, sự nhiệt huyết, kiến thức sâu rộng, các đồng chí đã truyền đạt Chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gắn với thực tiễn sinh động đến toàn thể đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; đến cán bộ, đảng viên ở các điểm cầu và đông đảo nhân dân Tuyên Quang đang xem trực tiếp trên Báo Tuyên Quang online.

Xin cảm ơn các đồng chí đại biểu dự hội nghị tại các điểm cầu; cảm ơn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện phục vụ Hội nghị. Cảm ơn các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin, tuyên truyền về Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tôi tuyên bố bế mạc Hội nghị. Chúc toàn thể các đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguồn: Báo Tuyên Quang 

Xem tin theo ngày:   / /