Số - ký hiệu: 02/2011/QH13 Ngày ban hành: 11/11/2011
Thể loại văn bản: Luật Cơ quan ban hành: Quốc hội
Lĩnh vực: Khiếu nại, Tố cáo
Trích yếu: Luật Khiếu nại
File văn bản: Xem trực tuyến
File văn bản: Tải về

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 16/2023/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 25/08/2023
2 55/2022/NĐ-CP Nghị định QUY ĐỊNH CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH 23/08/2022
3 790/QĐ-UBND Quyết định Quy trình liên thông kèm theo Quyết định số 790/QĐ-UBND về lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn 29/06/2022
4 790/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh Tuyên Quang 29/06/2022
5 697/QĐ-UBND Quyết định Danh mục TTHC kèm theo Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh về thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân và xử lý đơn 16/06/2022
6 04/2021/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân 01/10/2021
7 05/2021/TT-TTCP Thông tư Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh 01/10/2021
8 424/QĐ-TTCP Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ 29/07/2021
9 124/2020/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 19/10/2020
10 31/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo 10/04/2019
11 01/CT-UBND Chỉ thị Về việc tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 01/02/2019
12 09/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 26/07/2017
13 02/2016/TT-TTCP Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 20/10/2016
14 07/2014/TT-TTCP Thông tư Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh 31/10/2014
15 06/2014/TT-TTCP Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân 31/10/2014
16 64/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân 26/06/2014
17 42/2013/QH13 Luật Luật Tiếp công dân 25/11/2013
18 07/2013/TT-TTCP Thông tư Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính 31/10/2013
19 75/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại 03/10/2012