Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ

Thứ Ba, 31/10/2023 - 08:25 Đã xem: 2146

Ngày 24/10/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 5285/UBND-NC về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:

1. Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý có trách nhiệm:

1.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Công văn số 1628/UBND-NC ngày 21/4/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 5188/UBND-NC ngày 18/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Khắc phục ngay tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức né tránh, đùn đẩy công việc; sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc, không quyết định xử lý các công việc thuộc thẩm quyền. Tình trạng này dẫn đến quá trình xử lý công việc bị kéo dài, gây lãng phí thời gian, nguồn lực, cơ hội phát triển, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, gây cản trở công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

1.2. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý, nhất là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ; trường hợp cần thiết thì yêu cầu hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thanh tra; nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

1.3. Thực hiện nghiêm Luật Thanh tra năm 2022, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra. Hằng năm, khi xây dựng kế hoạch thanh tra phải có nội dung thanh tra hoạt động công vụ. Tăng cường quản lý, chỉ đạo triển khai các cuộc thanh tra hoạt động công vụ theo đúng quy định pháp luật về thanh tra; đồng thời tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ.

2. Giám đốc Sở Nội vụ căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nội vụ và chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường hướng dẫn, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong thi hành công vụ theo quy định.

3. Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát và định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản này./.

Chi tiết tại: http://congbao.tuyenquang.gov.vn/van-ban/xem-van-ban-110628.html

 Theo Trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục tỉnh Tuyên Quang

 


CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 19 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  
Xem tin theo ngày:   / /