Triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 15/5/2019 - 17:28 Đã xem: 6433

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

 Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh nhằm xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung trọng tâm: rà soát, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Công an nhân dân năm 2018; Công tác tuyên truyền phổ biến Luật; Triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu trong quý II/2019, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và tham mưu UBND tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trong năm 2019 - 2020, Công an tỉnh tiếp nhận tài liệu từ Bộ Công an; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cấp phát tài liệu tuyên truyền, phố biến Luật Công an nhân dân năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân bằng hình thức phù hợp, bảo đảm việc thực hiện Luật được thống nhất. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành trong các trường phổ thông trung học, trung học chuyên nghiệp, đại học; lồng ghép nội dung kiến thức bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội vào chương trình giảng dạy; tổ chức các hoạt động ngoại khoá về giáo dục quốc phòng - an ninh trong các nhà trường và các cơ sở giáo dục phù hợp với từng ngành học, cấp học.

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải các tin, bài tuyên truyền về Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên truyền Luật Công an nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, gắn với việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn quản lý, nhằm nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến hội viên và các tầng lóp nhân dân. Các cơ quan, đơn vị còn lại chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo phù họp với đặc điếm của đơn vị mình.

Đối với công tác triển khai thi hành Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong năm 2019, công an tỉnh xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho lãnh đạo chỉ huy, báo cáo viên pháp luật và toàn thể cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Công an Tuyên Quang. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị mình, đặc biệt là đối với cán bộ công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Theo http://tuyenquang.gov.vn

 

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG

Tổng số: 22 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  
Xem tin theo ngày:   / /