Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thứ Tư, 23/2/2022 - 14:48 Đã xem: 1165

Trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Các vụ việc tham nhũng được phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng, phức tạp.

 Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn còn những hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực có nơi còn hình thức; tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu vẫn còn diễn ra ở một số cơ quan, đơn vị nhưng chưa được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời...

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Nghị quyết số 45- NQ/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định quan điểm “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, cấp bách của các cấp ủy đảng, chính quyền của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải được gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Với mục tiêu đặt ra là “ngăn chặn, làm giảm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, từng bước đẩy lùi tham nhũng, không để xảy ra các vụ án tham nhũng lớn, nghiêm trọng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên kỷ cương, liêm chính, phục vụ nhân dân, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã xác định cần làm tốt 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp đó là: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng gắn chặt với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn; phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị, địa phương; phải thực hiện nghiêm vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng phục vụ nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và bảo vệ người tích cực chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; biểu dương, khen thưởng kịp thời những người tích cực, Dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực.

Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực: Tích cực rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định quy chế thuộc thẩm quyền để khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; xây dựng và nâng cao đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, việc công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; kiểm soát tài sản thu nhập; chủ động, kịp thời giải quyết các đơn, thư liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, giám sát cộng đồng; truyền thông, báo chí trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, vụ ám tham nhũng, kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện nghiêm việc điều chuyển những cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi lạm quyền, nhũng nhiễu và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong hoạt động phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm đầu tư, bố trí các trang thiết bị, điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đãi ngộ cho cán bộ, công chức các cơ quan đơn vị chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bài viết: Báo Tuyên Quang

Ảnh: quanlynhanuoc.vn

Xem tin theo ngày:   / /